Arşiv Birimi
20 Nisan 2022

       Kurumumuzda muayene, teşhis ve tedaviamacıyla gelen hastalara, acil ve adlîvakalaraait kayıtların, düzenlenen vekullanılan dokümanların toplanmasına ve bu dokümanların hastaların daha sonraki başvurularındaveya araştırmacılar veya adlî makamlarca her istenildiğinde hazır bulundurulmasıiçin tasnif ve muhafaza edilmesini sağlamaktır.